середа, 30 жовтня 2019 р.

МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ

МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ — спеціальна система збору, обробки, зберігання і поширення інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку та розроблення науковообґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі. Уперше дане поняття було використано у ґрунтознавстві, потім в екології (моніторинг навколишнього середовища), пізніше — у біології, техніці, соціології, економіці, банківській діяльності, психології, теорії управління, медицині. У сфері освіти, зокрема управління якістю освіти, моніторинг використовується порівняно недавно та формується як інформаційна база системи управління освітою. Для України моніторинг в освіті є новим явищем.
Об’єктами моніторингу виступають: 
 • система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна); 
 • ресурси (кадрові, матеріально-технічні); 
 • процеси (педагогічний процес в цілому та окремі його складові); 
 • діяльність (управлінська, трудова, навчальна); 
 • явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та ін.).

Функції моніторингу:
 • інформаційна; 
 • активізуюча; 
 • формуюча;
 • корекційна; 
 • кваліметрична; 
 • діагностична;
 • аналітична;
 • моделююча;
 • прогностична;
 • управлінська.

Моніторинг в освіті заснований на принципах: 
 • узгодженості нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення його складових частин; 
 • об’єктивності одержання та обробки даних; 
 • комплексності дослідження різноманітних аспектів освітнього процесу, обробки та аналізу одержаних результатів; 
 • безперервності та тривалості спостережень за станом освіти;
 • своєчасності отримання, обробки та використання об’єктивної інформації про якість освіти; 
 • перспективності запланованих моніторингових досліджень, спрямованості їх на розв’язання актуальних завдань розвитку освіти; 
 • рефлексивності; гуманістичної спрямованості моніторингу якості освіти;
 • відкритості та оперативності доведення результатів досліджень до відповідних органів управління, громадськості, зацікавлених міжнародних установ.